دوستان عزيز:

 

در نگاهی کوتاه  به اين صفحات مشاهده خواهيد نمود که گاهی اطلاعاتی درج شده که برای هريک از شما مشخص و معلوم است. خواهشمنداست توجه بفرمائيد که گاهی بستگان و دوستانی اين برگهارامينگرند که شايد ساليان دراز از ايران دورند يا حتی در خارج متولد شده اند.

 

در ايجاد اين برگها سعی خواهد شد توازنی مطلوب بين دوزبان فارسی و انگليسی بکار گرفته شود. مسلم است که شباهت کامل بين متن های موازی فارسی و انگليسی نه مطلوب و نه ممکن است. بسياری از نکات در فارسی مزيد بر احتياج بوده و بسياری در انکيسی قابل بيان يا قابل درک نيستند. نمونه ای از اين مطالب اطلاعات راجع به استانهای ايران به زبان فارسی يا بعضی شعرها و گفته ها بزبان انگليسی ميباشد. بنا براين سعی خواهد شد محتوای مطالب بهردوزبان به بهترين گونه بيان گردد.

 

 

لطفاً باين مطلب هم توجه بفرمائيد که امکانات اينجانب در مورد برنامه های کامپيوتری فارسی و ساير اطلاعاتی که مرکز آن در واقع ايران بوده و هست  محدود است. با وجود اين سعی خواهد شد خشنودی شما فراهم گردد.

 

در پايان خواهشمند است به متن های اينجانب بخصوص به زبان انگليسی با اغماض بنگريد چون من يکربع قرن در درجايی زندگی و صحبت ميکنم که زبان هيچ يک از اين دو نيست.

 

بازگشت