اميرقلی حسن پور

(مرحوم اميرقلی خان حسن پور چهارلنگ بختياری)

 فرزند آکاظم آقا حسن پور  و بی بی فاطمه

تولد: درحدود 1275 شمسی در دهکده امامزاده اسمعيل در منطقه فريدن، استان اصفهان

درگذشت: 1345 شمسی در اصفهان

 Amir-Gholi Hassanpour

(Amir-Gholi Kahn Hassanpour Chaharlang Bakhtiari)

Born about 1895 in Emamzadeh Esmail, Fereidan, Province Esfahan, Iran

Died 1966 in Esfahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

بی بی خانم حسن پور

(مرحوم  بی بی خانم يا آغاخانم حسن پور) فرزند شيرين جان حسن پور بختياری و آکيامرث حسن پور بختياری

تولد: درحدود 1285 شمسی در دهکده امامزاده اسمعيل در منطقه فريدن، استان اصفهان

درگذشت: 1360 شمسی در اصفهان

 Bibi-Khanom Hassanpour

(Agha-Khanom Hassanpour Chaharlang Bakhtiari)

Born about 1906 in Emamzadeh Esmail, Fereidan, Province Esfahan, Iran

Died 1981 in Esfahan

 

فرزندان:

سوگلی (پدر ايشان ابراهيم خان حسن پور است)                                                               شيرين

 

 

 

:The Only survived Children

 

Sowgoli (Ebrahim Khan was her Father)                                                   Shirin